Výklad pojmů

Dražba  (aukce)

· je forma obchodování zboží nebo služeb, při němž cena není předem stanovena,

ale určí se během drdraž.kladívkoažby v soutěži několika nakupujících a prodávajících. Zájemci v průběhu aukce podávají své cenové nabídky a nakonec je zboží či služba licitátorem (tj. předsedajícím dražbě) přiklepnuta tomu, kdo nabídl nejlepší cenu, a tento účastník (zvaný vydražitel) tak získá právo a povinnost za tuto cenu uzavřít na předmět dražby kupní smlouvu.

· Existuje mnoho variant dražby. Podle druhu aukce mohou být například nabízející přímo na místě osobně a nebo se aukce mohou zúčastnit vzdáleně prostřednictvím telefonuinternetu či jiných médií. Prodávající obvykle platí organizátorovi dražby (dražebníkovi čili aukcionáři nebo aukční společnosti) provizi, která se počítá jako určité procento z konečné prodejní ceny.

Více informací najdete tady

 

Konkurz

· Pojem konkurz či konkurs pochází z latinského concursus, což znamená sběh, sbíhání, shlukování. Může mít následující významy: konkurs (úpadkové řízení) – speciální druh soudního řízení, které slouží k řešení majetkového úpadku zpeněžením majetku dlužníka a uspokojení jeho věřitelů
Konkurz jeden ze způsobů řešení úpadku při insolvenčním řízení.

Dalšími způsoby řešení úpadku jsou oddlužení a reorganizace.

 

Oddlužení (či osobní bankrot)

· Jedná se  v podstatě o sanační způsob řešení úpadku, který byl do českého právního řádu zaveden insolvenčním zákonem (InsZ). Jeho vymezení jako jednoho ze způsobů řešení úpadku podle InsZ

je možné i navzdory formulačnímu nedostatku § 1 InsZ . Rozdílně je oddlužení pojato ve slovenské právní úpravě,

která oddlužení chápe jako institut, který nastupuje po některém ze způsobů řešení úpadku, když hovoří o možnosti

dlužníka domáhat se po zrušení konkurzu zbavení zbytku dluhů.

· Oddlužení je možné chápat jako alternativu konkurzu pro řešení úpadku nepodnikatelů.

 

Reorganizace

je způsob řešení úpadku tím, že pod dohledem věřitelů je podnik dále provozován podle reorganizačního plánu schváleného schůzí věřitelů a soudem s cílem zachování podniku.

 

Insolvence

· Insolvence nebo – li platební neschopnost  je neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli. Jedná se o rozdílný stav oproti

platební nevůli, kdy dlužník nemá vůli svůj dluh splácet. Dlužník se do platební insolvence může dostat např.

vyhlášením konkurzu nad firmou, vyrovnáním dlužníka s věřitelem atd.

· V druhotné platební neschopnosti se nachází dlužník, který není schopen hradit své závazky z důvodu neuhrazených pohledávek od odběratelů. Stav druhotné platební neschopnosti se postupně přenáší na další subjekty, čímž ohrožuje podnikatelské prostředí jako celek.

 

Insolvenční zákon 

· (zákon ze dne 30. března 2006, č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) je český zákon, který upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem, a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů; dále upravuje oddlužení dlužníka.

· Insolvenční zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008 a nahradil dosavadní zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnáníPanacek s novinami

Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo potřebujete poradit a pomoci, napište nám na  

                                                                               vaclav@pohodapraha.cz

                                                                                             @@@@@@